Biện pháp tu từ là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Biện pháp tu từ (hay Phép tu từ) là cách thức sử dụng các phương tiện ngôn ngữ nhằm đạt tới hiệu quả hay, hấp dẫn.
Trả lời
Biện pháp tu từ (hay Phép tu từ) là cách thức sử dụng các phương tiện ngôn ngữ nhằm đạt tới hiệu quả hay, hấp dẫn.