Các giá trị của đa dạng sinh học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các giá trị của đa dạng sinh học 1. Duy trì sự sống trên Trái Đất, ổn định khí hậu, giảm nhẹ thiên tai 2. Giá trị sử dụng trực tiếp 3. Phục vụ đời sống tinh thần, nghệ thuật, thẩm mỹ, văn hóa
Trả lời
Các giá trị của đa dạng sinh học 1. Duy trì sự sống trên Trái Đất, ổn định khí hậu, giảm nhẹ thiên tai 2. Giá trị sử dụng trực tiếp 3. Phục vụ đời sống tinh thần, nghệ thuật, thẩm mỹ, văn hóa