Các kích thước vật liệu trầm tích?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các kích thước vật liệu trầm tích: Khối(>1000mm) -> tảng(1000-100mm) -> cuội (100-10mm) -> sạn (10-1mm) -> cát(1-0.1mm) -> bột (0.1-0.01mm) -> sét (<0.01mm)
Trả lời
Các kích thước vật liệu trầm tích: Khối(>1000mm) -> tảng(1000-100mm) -> cuội (100-10mm) -> sạn (10-1mm) -> cát(1-0.1mm) -> bột (0.1-0.01mm) -> sét (<0.01mm)