Các loại kiến trúc của đá magma?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Kiến trúc của đá magma: + Kiến trúc hiển tinh + Kiến trúc phorphyr hay ban trạng thái + Kiến trúc hạt nhỏ + Kiến trúc vi tinh + Kiến trúc thủy tinh
Trả lời
Kiến trúc của đá magma: + Kiến trúc hiển tinh + Kiến trúc phorphyr hay ban trạng thái + Kiến trúc hạt nhỏ + Kiến trúc vi tinh + Kiến trúc thủy tinh