Các nhân tố chính trị của thực thi quyền lực chính trị. Ví dụ chứng minh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Thể chế: là những quy định, chuẩn mực, luật lệ hợp thành hệ thống chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng trong xã hội bao gồm các đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội và vai trò ảnh hưởng lẫn nhau của chúng, suy ra buộc chủ thể hành động theo nó. Ví dụ: nước ta hiện nay theo thể chế chính trị nhất nguyên, đảng duy nhất lãnh đạo là đảng cộng sản, nhà nước có cơ cấu tổ chức: lập pháp, hành pháp, tư pháp. * Chính sách đúng đắn: Chính sách xác định rõ mục tiêu chính trị, con đường đi tới mục tiêu, những lực lượng thực hiện, những giải pháp cơ bản,những sách lược cần thiết.Sách lược phù hợp đảm bảo mục tiêu của giai cấp phù hợp với mục tiêu của xã hội với xu thế thời đại. Ví dụ: chính sách phát triển đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa xác định ró mục tiêu là đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa,lực lượng thực hiện là toàn thể nhân dân,... * Phải có hệ thống tổ chức: trước hết phải xây dựng được đảng chính trị vững mạnh. Sau khi các đảng chính trị nắm chính quyền sẽ xây dựng nhà nước, các tổ chức chính trị quần chúng đảm bảo hệ thống chính trị vững mạnh và có hiệu quả. Ví dụ: hệ thống chính trị Việt Nam ( đảng lãnh cộng sản lãnh đạo,nhà nước,các tổ chức công tác xã hội ,...) * Thuyển chọn được những con người chính trị: cần có những người đứng đầu tiêu biểu, đội ngũ hoạt động chính trị có năng lực và phẩm chất, bên cạnh đó là sự tham gia tích cực của quần húng nhân dân. Ví dụ: con người chính trị tiêu biểu như: Hồ Chí Minh, Lê nin... * Cần có quyết định, quyết sách đúng đắn, phương thức và nghệ thuật hoạt động chính trị.
Trả lời
* Thể chế: là những quy định, chuẩn mực, luật lệ hợp thành hệ thống chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng trong xã hội bao gồm các đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội và vai trò ảnh hưởng lẫn nhau của chúng, suy ra buộc chủ thể hành động theo nó. Ví dụ: nước ta hiện nay theo thể chế chính trị nhất nguyên, đảng duy nhất lãnh đạo là đảng cộng sản, nhà nước có cơ cấu tổ chức: lập pháp, hành pháp, tư pháp. * Chính sách đúng đắn: Chính sách xác định rõ mục tiêu chính trị, con đường đi tới mục tiêu, những lực lượng thực hiện, những giải pháp cơ bản,những sách lược cần thiết.Sách lược phù hợp đảm bảo mục tiêu của giai cấp phù hợp với mục tiêu của xã hội với xu thế thời đại. Ví dụ: chính sách phát triển đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa xác định ró mục tiêu là đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa,lực lượng thực hiện là toàn thể nhân dân,... * Phải có hệ thống tổ chức: trước hết phải xây dựng được đảng chính trị vững mạnh. Sau khi các đảng chính trị nắm chính quyền sẽ xây dựng nhà nước, các tổ chức chính trị quần chúng đảm bảo hệ thống chính trị vững mạnh và có hiệu quả. Ví dụ: hệ thống chính trị Việt Nam ( đảng lãnh cộng sản lãnh đạo,nhà nước,các tổ chức công tác xã hội ,...) * Thuyển chọn được những con người chính trị: cần có những người đứng đầu tiêu biểu, đội ngũ hoạt động chính trị có năng lực và phẩm chất, bên cạnh đó là sự tham gia tích cực của quần húng nhân dân. Ví dụ: con người chính trị tiêu biểu như: Hồ Chí Minh, Lê nin... * Cần có quyết định, quyết sách đúng đắn, phương thức và nghệ thuật hoạt động chính trị.