Các phong cách ngôn ngữ chính trong văn học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, * Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, * Phong cách ngôn ngữ chính luận, * Phong cách ngôn ngữ khoa học, * Phong cách ngôn ngữ báo chí, * Phong cách ngôn ngữ hành chính.
Trả lời
* Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, * Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, * Phong cách ngôn ngữ chính luận, * Phong cách ngôn ngữ khoa học, * Phong cách ngôn ngữ báo chí, * Phong cách ngôn ngữ hành chính.