Ngôn ngữ nào khó học nhất ?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Không có câu trả lời đúng. Mang tính tương đối: Như thế nào là khó hay dễ? Tiêu chí nào? Khó đối với ai? Trình độ sẵn như thế nào? động lực bao nhiêu? gien có sẵn tố chất gì không? Vân vân.

Nếu nói chung chung đối với người Việt thì mình cho rằng tiếng nào càng có nhiều cách ngữ pháp càng khó. Ví dụ như tiếng Phạn, tiếng Tsez, tiếng Phần, tiếng Hungary,... Còn hệ thống chữ Viết thật ra nó không có liên quan đến mức độ khó. Ví dụ: tiếng Toki Pona không chỉ duy có một mà có một số hệ thống chữ viết tượng hình, nhưng ngôn ngữ này rất dễ. Hay tiếng Trung Quốc thật ra dễ học cho người Việt so với đầy ngôn ngữ dùng bảng chữ cái Latinh khác.

Trả lời

Không có câu trả lời đúng. Mang tính tương đối: Như thế nào là khó hay dễ? Tiêu chí nào? Khó đối với ai? Trình độ sẵn như thế nào? động lực bao nhiêu? gien có sẵn tố chất gì không? Vân vân.

Nếu nói chung chung đối với người Việt thì mình cho rằng tiếng nào càng có nhiều cách ngữ pháp càng khó. Ví dụ như tiếng Phạn, tiếng Tsez, tiếng Phần, tiếng Hungary,... Còn hệ thống chữ Viết thật ra nó không có liên quan đến mức độ khó. Ví dụ: tiếng Toki Pona không chỉ duy có một mà có một số hệ thống chữ viết tượng hình, nhưng ngôn ngữ này rất dễ. Hay tiếng Trung Quốc thật ra dễ học cho người Việt so với đầy ngôn ngữ dùng bảng chữ cái Latinh khác.

Theo mình biết thì có các ngôn ngữ thuộc hệ chữ tượng hình là khó học nhất, còn hệ chữ Latin thì có tiếng Đức rất khó vì quy tắc ngữ pháp của nó rất phức tạp.

Theo mình thì ngôn ngữ của groot là khó học nhất
Tieng việt
Tiếng việt :)))
Theo như bản thân nghĩ thì là tiếng Trung và Nhật
Ngôn ngữ việt nam nhé bạn vì một từ nhưng nhiều nghĩa