1. Lịch sử

Một số sách sử có ghi lời cẩn cán và lời chua định nghĩa là gì?

Mọi người cho mình hỏi đọc một số sách sử có ghi lời cẩn cán và lời chua định nghĩa là gì vậy. Cảm ơn mọi người
Từ khóa: lịch sử, thuật ngữ lịch sử, Lịch sử

Trả lời

Bạn có thể cho mọi người xem ngữ cảnh ấy là thế nào không?