Các phương pháp dự báo tài nguyên thiên nhiên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các phương pháp dự báo tài nguyên thiên nhiên - Phương pháp truyền thống: dựa trên các số liệu khảo sát cụ thể về một hay nhiều đối tượng tài nguyên tại khu vực nghiên cứu, từ đó dùng các phép toán định lượng để đưa ra những số liệu tương đối chính xác về tiềm năng tài nguyên - Phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý: dựa trên những quan sát và ảnh chụp bề mặt Trái Đất bằng máy bay hay vệ tinh nhân tạo và sự thiết lập mạng lưới định vị toàn cầu. PP cần kết hợp với các quan sát thực địa truyền thống để có thể nâng cao độ chính xác và định hướng hóa theo không gian 3 chiều của đối tượng tài nguyên cần dự báo. - Phương pháp thống kê và mô hình hóa: + Dựa trên các số liệu thực tế và áp dụng các phương pháp so sánh tương tự và mô hình hóa theo các chương trình toán học, các phần mềm thông tin thích hợp + Với sự phát triển của công nghệ thông tin thì phương pháp này trở nên phổ biến do tính kịp thời, giá thành hợp lý và độ tin cậy ngày càng được nâng cao + Để sử dụng hiệu quả phương pháp này, cần thành lập và quản lý ngân hàng dữ liệu chính xác, bổ sung thường xuyên
Trả lời
Các phương pháp dự báo tài nguyên thiên nhiên - Phương pháp truyền thống: dựa trên các số liệu khảo sát cụ thể về một hay nhiều đối tượng tài nguyên tại khu vực nghiên cứu, từ đó dùng các phép toán định lượng để đưa ra những số liệu tương đối chính xác về tiềm năng tài nguyên - Phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý: dựa trên những quan sát và ảnh chụp bề mặt Trái Đất bằng máy bay hay vệ tinh nhân tạo và sự thiết lập mạng lưới định vị toàn cầu. PP cần kết hợp với các quan sát thực địa truyền thống để có thể nâng cao độ chính xác và định hướng hóa theo không gian 3 chiều của đối tượng tài nguyên cần dự báo. - Phương pháp thống kê và mô hình hóa: + Dựa trên các số liệu thực tế và áp dụng các phương pháp so sánh tương tự và mô hình hóa theo các chương trình toán học, các phần mềm thông tin thích hợp + Với sự phát triển của công nghệ thông tin thì phương pháp này trở nên phổ biến do tính kịp thời, giá thành hợp lý và độ tin cậy ngày càng được nâng cao + Để sử dụng hiệu quả phương pháp này, cần thành lập và quản lý ngân hàng dữ liệu chính xác, bổ sung thường xuyên