Chỉ ra ưu điểm và hạn chế của chương trình học Tiếng Việt phổ thông hiện nay ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Ưu điểm - Chương trình Tiếng Việt nói chung và nội dung hệ thống thành phần câu có sự tích hợp (bao gồm tích hợp ngang và tích hợp dọc) - Học sinh được tiếp cận bài học theo tính hệ thống. Các thành phần câu được bố trí học hợp lí từ chính đến phụ, từ cấu trúc nhỏ đến cấu trúc lớn. - Mức độ nhận thức cũng được sắp xếp hợp lí đối với từng bậc học từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng. Với cấp Tiểu học, học sinh bước đầu học tập theo phương pháp dạy học Rèn luyện theo mẫu, sau đó tiến hành phân tích ngữ liệu ở các lớp cao hơn. - Cách sử dụng dấu câu đã được đưa vào chương trình Tiếng Việt ở tất cả các bậc học. - Các ví dụ trong bài học đưa ra rất phổ quát, ví dục điển hình. 2. Hạn chế: - Các bài học chưa gây được hứng thú học tập. Hầu hết các thành phần câu đưa ra mẫu ngữ liệu cơ bản chính xác, tuy nhiên chưa đảm bảo tính thẩm mĩ trong ngôn ngữ. - Phương pháp dạy học dấu câu Tiếng Việt chưa được quan tâm, nghiên cứu đúng mức.
Trả lời
1. Ưu điểm - Chương trình Tiếng Việt nói chung và nội dung hệ thống thành phần câu có sự tích hợp (bao gồm tích hợp ngang và tích hợp dọc) - Học sinh được tiếp cận bài học theo tính hệ thống. Các thành phần câu được bố trí học hợp lí từ chính đến phụ, từ cấu trúc nhỏ đến cấu trúc lớn. - Mức độ nhận thức cũng được sắp xếp hợp lí đối với từng bậc học từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng. Với cấp Tiểu học, học sinh bước đầu học tập theo phương pháp dạy học Rèn luyện theo mẫu, sau đó tiến hành phân tích ngữ liệu ở các lớp cao hơn. - Cách sử dụng dấu câu đã được đưa vào chương trình Tiếng Việt ở tất cả các bậc học. - Các ví dụ trong bài học đưa ra rất phổ quát, ví dục điển hình. 2. Hạn chế: - Các bài học chưa gây được hứng thú học tập. Hầu hết các thành phần câu đưa ra mẫu ngữ liệu cơ bản chính xác, tuy nhiên chưa đảm bảo tính thẩm mĩ trong ngôn ngữ. - Phương pháp dạy học dấu câu Tiếng Việt chưa được quan tâm, nghiên cứu đúng mức.