Chia bánh làm sao cho đều?

  1. Kiến thức chung

Team có 14 người, giờ có 16 cái trứng. Vậy cắt bánh làm thế nào để mọi người đều nhau?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bội số chung nhỏ nhất của 14 và 16 là 112 => mua thêm 6 cái bánh nữa là có 112 trứng xong chia cho 14 người :3

Trả lời

Bội số chung nhỏ nhất của 14 và 16 là 112 => mua thêm 6 cái bánh nữa là có 112 trứng xong chia cho 14 người :3

rất đơn giản, 14 người 14 quả trứng, 2 quả còn lại vứt đi