Du lịch bền vững là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Du lịch bền vững là việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và vùng dùng du lịch mà vẫn bảo đảm những khả năng đáp ứng nhu cầu cho các thế hệ tương lai. Du lịch bền vững đòi hỏi phải quản lý tất cả các dạng tài nguyên theo cách nào đó để chúng ta có thể đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ trong khi vẫn duy trì được bản sắc văn hoá, các quá trình sinh thái cơ bản, đa dạng sinh học và các hệ đảm bảo sự sống. Mục tiêu của Du lịch bền vững là: • Phát triển, gia tăng sự đóng góp của du lịch vào kinh tế và môi trường. • Cải thiện tính công bằng xã hội trong phát triển. • Cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng bản địa. • Ðáp ứng cao độ nhu cầu của du khách. • Duy trì chất lượng môi trường
Trả lời
Du lịch bền vững là việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và vùng dùng du lịch mà vẫn bảo đảm những khả năng đáp ứng nhu cầu cho các thế hệ tương lai. Du lịch bền vững đòi hỏi phải quản lý tất cả các dạng tài nguyên theo cách nào đó để chúng ta có thể đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ trong khi vẫn duy trì được bản sắc văn hoá, các quá trình sinh thái cơ bản, đa dạng sinh học và các hệ đảm bảo sự sống. Mục tiêu của Du lịch bền vững là: • Phát triển, gia tăng sự đóng góp của du lịch vào kinh tế và môi trường. • Cải thiện tính công bằng xã hội trong phát triển. • Cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng bản địa. • Ðáp ứng cao độ nhu cầu của du khách. • Duy trì chất lượng môi trường