Chính quyền sẽ ra văn bản hay ngầm ra lệnh Kết hối khi nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chính quyền sẽ ra văn bản hay ngầm ra lệnh Kết hối khi: 1. Không kiểm soát nổi giá ngoại tệ trên thị trường 2. Dự trữ ngoại tệ sụt giảm, mất tín nhiệm tín dụng với thế giới 3. Muốn có thêm ngoại tệ vào dự trữ quốc gia, tức là nhu cầu tăng cường tích lũy.
Trả lời
Chính quyền sẽ ra văn bản hay ngầm ra lệnh Kết hối khi: 1. Không kiểm soát nổi giá ngoại tệ trên thị trường 2. Dự trữ ngoại tệ sụt giảm, mất tín nhiệm tín dụng với thế giới 3. Muốn có thêm ngoại tệ vào dự trữ quốc gia, tức là nhu cầu tăng cường tích lũy.