Chương trình đào tạo của ngành kéo dài trong bao lâu? Cần tích lũy bao nhiêu tín chỉ trong thời gian học ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chương trình đào tạo của ngành Sư phạm Văn có thời gian đào tạo là 04 năm, với chương trình đào tạo sinh viên cần tích lũy là 135 tín chỉ, bao gồm: - Khối kiến thức chung: 27 tín chỉ (chưa tính các học phần Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng - An ninh và Kĩ năng bổ trợ) - Khối kiến thức theo lĩnh vực: 6 tín chỉ - Khối kiến thức theo khối ngành: 18 tín chỉ + Bắt buộc: 12 tín chỉ + Tự chọn: 6 tín chỉ /12 tín chỉ - Khối kiến thức theo nhóm ngành: 27 tín chỉ + Bắt buộc: 15 tín chỉ + Tự chọn: 12 tín chỉ /21 tín chỉ - Khối kiến thức ngành: 57 tín chỉ + Bắt buộc: 40 tín chỉ + Tự chọn: 7 tín chỉ/24 tín chỉ + Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Trả lời
Chương trình đào tạo của ngành Sư phạm Văn có thời gian đào tạo là 04 năm, với chương trình đào tạo sinh viên cần tích lũy là 135 tín chỉ, bao gồm: - Khối kiến thức chung: 27 tín chỉ (chưa tính các học phần Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng - An ninh và Kĩ năng bổ trợ) - Khối kiến thức theo lĩnh vực: 6 tín chỉ - Khối kiến thức theo khối ngành: 18 tín chỉ + Bắt buộc: 12 tín chỉ + Tự chọn: 6 tín chỉ /12 tín chỉ - Khối kiến thức theo nhóm ngành: 27 tín chỉ + Bắt buộc: 15 tín chỉ + Tự chọn: 12 tín chỉ /21 tín chỉ - Khối kiến thức ngành: 57 tín chỉ + Bắt buộc: 40 tín chỉ + Tự chọn: 7 tín chỉ/24 tín chỉ + Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ