Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Xã Hội Học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cơ hội trở thành giảng viên tại trường Khoa học Nhân Văn để tiếp tục học tập và truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sau. Có thể làm các nhà Xã Hội Học cho các công ty ở các bộ phận phù hợp với khả năng như thu thập số liệu, nhập số liệu, đọc số liệu(spss). Làm dự án, báo cáo cho các khối ngành Kinh tế, Ngoại giao, Ngoại thương.
Trả lời
Cơ hội trở thành giảng viên tại trường Khoa học Nhân Văn để tiếp tục học tập và truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sau. Có thể làm các nhà Xã Hội Học cho các công ty ở các bộ phận phù hợp với khả năng như thu thập số liệu, nhập số liệu, đọc số liệu(spss). Làm dự án, báo cáo cho các khối ngành Kinh tế, Ngoại giao, Ngoại thương.