Có những hình thức xâm nhập hệ thống nào?

 1. Công nghệ thông tin

Mình có xem qua thời sự trên TV nói về các đối tượng xâm nhập này rất nguy hiểm, nhưng chỉ nói chung chung mà không chỉ cụ thể vào loại đối tượng nào, bạn nào có thể chỉ ra giúp mình không?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Có rất nhiều loại xâm nhập lắm bạn, nhưng chủ yếu và nghiêm trọng thường rơi vào những hacker sử dụng hình thức xâm nhập sau đây:
 1. Dùng phần mềm độc hại (malware)
 2. Tấn công giả mạo.
 3. Tấn công cơ sở dữ liệu (SQL Injection)
 4. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS & DDoS)
 5. Khai thác lỗ hổng Zero Day (Zero Day Attack)
 6. Tấn công trung gian (Man in the middle attack).
Trả lời
Có rất nhiều loại xâm nhập lắm bạn, nhưng chủ yếu và nghiêm trọng thường rơi vào những hacker sử dụng hình thức xâm nhập sau đây:
 1. Dùng phần mềm độc hại (malware)
 2. Tấn công giả mạo.
 3. Tấn công cơ sở dữ liệu (SQL Injection)
 4. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS & DDoS)
 5. Khai thác lỗ hổng Zero Day (Zero Day Attack)
 6. Tấn công trung gian (Man in the middle attack).