Danh từ là gì? Chức năng của danh từ trong câu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng,... * Danh từ được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau: Làm chủ ngữ cho câu. Ví dụ: Hoa hồng rất đẹp. (Trong câu này "hoa hồng" là danh từ đứng đầu câu làm chủ ngữ). Làm tân ngữ cho ngoại động từ. Ví dụ: Anh ta là bác sĩ. (Trong câu này "bác sĩ" là danh từ làm bổ chủ nói rõ thân phận của "anh ta").
Trả lời
* Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng,... * Danh từ được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau: Làm chủ ngữ cho câu. Ví dụ: Hoa hồng rất đẹp. (Trong câu này "hoa hồng" là danh từ đứng đầu câu làm chủ ngữ). Làm tân ngữ cho ngoại động từ. Ví dụ: Anh ta là bác sĩ. (Trong câu này "bác sĩ" là danh từ làm bổ chủ nói rõ thân phận của "anh ta").