Địa kỹ thuật là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Địa kỹ thuật là một ngành kỹ thuật liên quan đến thăm dò và xử lý các tính chất của vật liệu đất, có ứng dụng cho xây dựng. Chủ đề này liên quan mật thiết đến cơ học đất (sự nén, phình to của đất,..) việc sử dụng các vật liệu chịu lực kéo tổng hợp trong các công trình đất, sự tương tác của công trình đất, địa động học,…
Trả lời
Địa kỹ thuật là một ngành kỹ thuật liên quan đến thăm dò và xử lý các tính chất của vật liệu đất, có ứng dụng cho xây dựng. Chủ đề này liên quan mật thiết đến cơ học đất (sự nén, phình to của đất,..) việc sử dụng các vật liệu chịu lực kéo tổng hợp trong các công trình đất, sự tương tác của công trình đất, địa động học,…