1. Khoa học

Định nghĩa đường tiệm cận của đồ thị hàm số?

Tôi chưa rõ một đường như thế nào thì gọi là đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Liệu y = 0 có là một đường tiệm cận của đồ thị hàm f(x) = sin(x)/x?

Từ khóa: tiệm cận, Khoa học

bạn có thể đọc tại đây link

còn về câu hỏi x=0 là tiệm cận của y=sinx/x hay không thì câu trả lời là không. bạn vẽ đồ thị ra thì sẽ thấy. giả sử lấy vô cùng bé tương đương sin(x)/x = 1 thì khi đó y=1 và x=0 là 2 đồ thị vuông góc.

Trả lời

bạn có thể đọc tại đây link

còn về câu hỏi x=0 là tiệm cận của y=sinx/x hay không thì câu trả lời là không. bạn vẽ đồ thị ra thì sẽ thấy. giả sử lấy vô cùng bé tương đương sin(x)/x = 1 thì khi đó y=1 và x=0 là 2 đồ thị vuông góc.