Định nghĩa văn tự ( trong môn Văn tự học Hán nôm)

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn tự là hệ thống kí hiệu, cố định ngôn ngữ ( với sự phụ trợ của các nét ) truyền đạt thông tin thông báo, lưu giữ chúng trong không gian thời gian. Là hệ thống kí hiệu ( ghi lại, cố định) ngôn ngữ ở dạng viết Mang đặc trưng: - có đặc trưng của kí hiệu học, có tính hệ thống - mang hai bình diện của kí hiệu : cái được biểu đạt ( cái cần được thông tin thông báo) cái biểu đạt ( hình thức chuyển đạt ) - Tính võ đoán của kí hiệu (tính quy ước)
Trả lời
Văn tự là hệ thống kí hiệu, cố định ngôn ngữ ( với sự phụ trợ của các nét ) truyền đạt thông tin thông báo, lưu giữ chúng trong không gian thời gian. Là hệ thống kí hiệu ( ghi lại, cố định) ngôn ngữ ở dạng viết Mang đặc trưng: - có đặc trưng của kí hiệu học, có tính hệ thống - mang hai bình diện của kí hiệu : cái được biểu đạt ( cái cần được thông tin thông báo) cái biểu đạt ( hình thức chuyển đạt ) - Tính võ đoán của kí hiệu (tính quy ước)