Đòi hỏi của dự báo tài nguyên thiên nhiên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Những đòi hỏi cơ bản của công tác dự báo tài nguyên - Phải dự báo được sự tăng trưởng của các tài nguồn tài nguyên thông qua khảo sát, đánh giá, nâng cao trữ lượng tài nguyên bằng cả công nghệ truyền thống cũng như các công nghệ mới. - Phải dự báo được sự suy giảm chất lượng và trự lượng tài nguyên không tái tạo do các quá trình tự nhiên và con người - Phải dự báo được những tổn thất về môi trường sinh thái lâu dài thông qua việc khai thác tài nguyên, đặc biệt là thảm họa về môi trường trong tương lai.
Trả lời
Những đòi hỏi cơ bản của công tác dự báo tài nguyên - Phải dự báo được sự tăng trưởng của các tài nguồn tài nguyên thông qua khảo sát, đánh giá, nâng cao trữ lượng tài nguyên bằng cả công nghệ truyền thống cũng như các công nghệ mới. - Phải dự báo được sự suy giảm chất lượng và trự lượng tài nguyên không tái tạo do các quá trình tự nhiên và con người - Phải dự báo được những tổn thất về môi trường sinh thái lâu dài thông qua việc khai thác tài nguyên, đặc biệt là thảm họa về môi trường trong tương lai.