Đối tượng nghiên cứu Trung Quốc học của Mỹ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lịch sử Hán học Hoa Kì khởi đầu từ thế kỉ XIX. Cũng như Hán học Châu Âu, Hán học Hoa Kì do các nhà truyền giáo sáng lập ra. Vì vậy để thực hiện ý đồ truyền giáo, đối tượng nghiên cứu của TQH lúc này là văn hóa, ngôn ngữ TQ. Bên cạnh đó, Mỹ còn nghiên cứu TQ với mong muốn chiếm đoạt một thị trường mới như TQ. Đối tượng nghiên cứu Trung Quốc ngày càng được mở rộng. Họ nghiên cứu vì lợi ích quốc gia Mỹ nên họ luôn có một tư tưởng ngầm là “tính đúng đắn trong chính trị”.Mỹ nghiên cứu Trung Quốc trong mọi vấn đề. Đại diện cho việc nghiên cứu lịch sử văn hóa cận hiện đại là Ezrat F.Volgel và William C.Kirbty của đại học Havard, Joanathan D.Spence đạo học Yale. Tập trung vào nghiên cứu kinh tế như Doak Barnett, Deepak Lal đại học California, AlbertKeidel... Trong thế kỷ 21, nghiên cứu TQH của Mỹ có những thay đổi lặng lẽ, chủ yếu trong các lĩnh vực Trung Quốc học đã dần thay thế cho Hán học truyền thống. Một cuộc chạy đua chuyển từ các đối tượng nghiên cứu, từ các tài liệu lịch sử ban đầu về văn học cổ điển, văn hóa, chính trị TQ sang cuộc chạy đua về các chủ đề nóng đang được quan tâm: Chính trị, kinh tế, xã hội đương đại, tiến hành đồng thời với những nghiên cứu mang màu sắc mạnh mẽ.
Trả lời
Lịch sử Hán học Hoa Kì khởi đầu từ thế kỉ XIX. Cũng như Hán học Châu Âu, Hán học Hoa Kì do các nhà truyền giáo sáng lập ra. Vì vậy để thực hiện ý đồ truyền giáo, đối tượng nghiên cứu của TQH lúc này là văn hóa, ngôn ngữ TQ. Bên cạnh đó, Mỹ còn nghiên cứu TQ với mong muốn chiếm đoạt một thị trường mới như TQ. Đối tượng nghiên cứu Trung Quốc ngày càng được mở rộng. Họ nghiên cứu vì lợi ích quốc gia Mỹ nên họ luôn có một tư tưởng ngầm là “tính đúng đắn trong chính trị”.Mỹ nghiên cứu Trung Quốc trong mọi vấn đề. Đại diện cho việc nghiên cứu lịch sử văn hóa cận hiện đại là Ezrat F.Volgel và William C.Kirbty của đại học Havard, Joanathan D.Spence đạo học Yale. Tập trung vào nghiên cứu kinh tế như Doak Barnett, Deepak Lal đại học California, AlbertKeidel... Trong thế kỷ 21, nghiên cứu TQH của Mỹ có những thay đổi lặng lẽ, chủ yếu trong các lĩnh vực Trung Quốc học đã dần thay thế cho Hán học truyền thống. Một cuộc chạy đua chuyển từ các đối tượng nghiên cứu, từ các tài liệu lịch sử ban đầu về văn học cổ điển, văn hóa, chính trị TQ sang cuộc chạy đua về các chủ đề nóng đang được quan tâm: Chính trị, kinh tế, xã hội đương đại, tiến hành đồng thời với những nghiên cứu mang màu sắc mạnh mẽ.