1. Kiến thức chung

Đối với các bạn học thế nào là tốt ?

Với mình, học lý thuyết không thì chưa đủ mà còn áp dụng nhiều phương pháp khác nhau và thực hành mới lạ...Bản thân mọi người đều có phương pháp học khác nhau...Riêng mình thì tạo cho bản thân một "nghi thức" sáng làm gì trưa rồi tối làm gì...Làm lịch trình cụ thế...Mỗi việc làm cố gắng tập trung hết sức với 25' và nghỉ ngơi 5' sẽ có hiệu quả :33 Còn các bạn <3 Chia sẻ phương pháp với mình và cùng mọi người để cùng nhau phát triền bản thân nhó : 33 <33

Từ khóa: học tập, phương pháp học, cùng nhau, học, chia sẻ kiến thức, kiến thức chung

Với mình thì làm tốt khi cần sự tập trung. Mà sự tập trung trong giai đoạn đầu là một điều khá khó bởi lúc đầu ta chưa biết nên bắt đầu như thế nào? Nhưng chỉ cần vượt qua được giai đoạn ban đầu (giai đoạn để tập trung) thì lúc sau làm liên tục như thế nào cũng không mệt. Lúc đó cảm giác não liên kết liên tục nên khá là thích. Nên vấn đề vẫn là phải vượt qua giai đoạn phân tán để chuyển sang giai đoạn tập trung thì lúc đó với mình mới học tốt được...

Trả lời

Với mình thì làm tốt khi cần sự tập trung. Mà sự tập trung trong giai đoạn đầu là một điều khá khó bởi lúc đầu ta chưa biết nên bắt đầu như thế nào? Nhưng chỉ cần vượt qua được giai đoạn ban đầu (giai đoạn để tập trung) thì lúc sau làm liên tục như thế nào cũng không mệt. Lúc đó cảm giác não liên kết liên tục nên khá là thích. Nên vấn đề vẫn là phải vượt qua giai đoạn phân tán để chuyển sang giai đoạn tập trung thì lúc đó với mình mới học tốt được...