Du lịch có ý nghĩa như nào trong việc bảo vệ hòa bình thế giới?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

+ Du lịch tạo điều kiện giao luư văn hóa giữa các vụng miền, giữa các quốc gia. Con người có cơ hội giao lưu tiếp xúc và hiểu biết hơn. + Du lịch tao sự đoàn kết cộng đồng, quyết tâm của cộng jđồng với tài sản và môi trường chung. + Du lịch cổ vũ lòng tự hào dân tộc, cộng đồng.
Trả lời
+ Du lịch tạo điều kiện giao luư văn hóa giữa các vụng miền, giữa các quốc gia. Con người có cơ hội giao lưu tiếp xúc và hiểu biết hơn. + Du lịch tao sự đoàn kết cộng đồng, quyết tâm của cộng jđồng với tài sản và môi trường chung. + Du lịch cổ vũ lòng tự hào dân tộc, cộng đồng.