Giáo dục là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giáo dục là một quá trinhg thúc đẩy đối tượng học hỏi, nâng cao nhận thức, là quá trình chủ động. Giáo dục sử dụng đa kênh nhiều, chiều để giới thiệu những tri thức, chuẩn mực, kĩ năng mới. Việc dạy và học là một bộ phận của giáo dục, chỉ là một phạm vi hẹp, nhấn mạnh đến kĩ năng, thuộc về địa hạt sư phạm, giáo dục có phạm vi rộng hơn vấn đề dạy và học.
Trả lời
Giáo dục là một quá trinhg thúc đẩy đối tượng học hỏi, nâng cao nhận thức, là quá trình chủ động. Giáo dục sử dụng đa kênh nhiều, chiều để giới thiệu những tri thức, chuẩn mực, kĩ năng mới. Việc dạy và học là một bộ phận của giáo dục, chỉ là một phạm vi hẹp, nhấn mạnh đến kĩ năng, thuộc về địa hạt sư phạm, giáo dục có phạm vi rộng hơn vấn đề dạy và học.