Gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hay cách mạng công nghiệp lần thứ 4?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Thuật ngữ "Công nghiệp 4.0" (tiếng Đức: Industrie 4.0) khởi nguồn từ một dự án trong chiến lược công nghệ cao của chính phử Đức, nó thúc đẩy việc sản xuất điện toán hóa sản xuất từ khoảng năm 2013.

"Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" - Cuộc cách mạng [Công nghiệp kỹ thuật số] đã được áp dụng cho sự phát triển công nghệ quan trọng một vài lần trong 75 năm qua & chính thức phát triển từ những năm 2000.

Công nghiệp 4.0, mặt khác, tập trung vào sản xuất đặc biệt trong bối cảnh hiện tại, và do đó là tách biệt với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về phạm vi.

-> Cách mạng 4.0 tách biệt với CM Công nghiệp lân thứ 4 về phạm vi (Không rộng bằng; nhưng có chiều sâu hơn & tập trung vào bối cảnh hiện tại) . Vì vậy gọi như thế nào tùy thuộc vào bối cảnh & phạm vi sử dụng của bạn ạ.


Trả lời

Thuật ngữ "Công nghiệp 4.0" (tiếng Đức: Industrie 4.0) khởi nguồn từ một dự án trong chiến lược công nghệ cao của chính phử Đức, nó thúc đẩy việc sản xuất điện toán hóa sản xuất từ khoảng năm 2013.

"Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" - Cuộc cách mạng [Công nghiệp kỹ thuật số] đã được áp dụng cho sự phát triển công nghệ quan trọng một vài lần trong 75 năm qua & chính thức phát triển từ những năm 2000.

Công nghiệp 4.0, mặt khác, tập trung vào sản xuất đặc biệt trong bối cảnh hiện tại, và do đó là tách biệt với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về phạm vi.

-> Cách mạng 4.0 tách biệt với CM Công nghiệp lân thứ 4 về phạm vi (Không rộng bằng; nhưng có chiều sâu hơn & tập trung vào bối cảnh hiện tại) . Vì vậy gọi như thế nào tùy thuộc vào bối cảnh & phạm vi sử dụng của bạn ạ.


Theo em hai quan điểm là như nhau

Theo mình thì gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Mình không hiểu 4.0 là gì? Và 4.1 là gì?

4.0 nhé!
4.0 nhé còn tính theo lần chắc là n