Tại sao nói cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để?

 1. Lịch sử

Chọn đáp án đúng nhất.

A. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng

B. Do 2 giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

C. Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.

Từ khóa: 

cách mạng tư sản anh

,

không triệt để

,

lịch sử

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để do:

- Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến -> sau cách mạng nhân dân không nhận được gì, ngôi vua vẫn tồn tại.

Trả lời

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để do:

- Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến -> sau cách mạng nhân dân không nhận được gì, ngôi vua vẫn tồn tại.

Cách mạng Tư Sản Anh (1642-1689) là một cuộc cách mạng do liên minh giai cấp giữa tư sản và quí tộc mới lãnh đạo nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến. Nó diễn ra dưới hình thức tôn giáo, vì các phe phái tập trung trong hai tôn giáo lớn là Anh giáo và Thanh giáo. Lực lượng lãnh đạo

- Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, tiến lên cách mạng mới, cuộc Cách mạng công nghiệp, từ đó đưa nước Anh trở thành một cường quốc về công nghiệp đầu tiên trên thế giới.

- Cách mạng tư sản Anh mang tính chất bảo thủ không triệt để (chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ

chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư bản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ

Về Cách mạng tư sản Anh:

Diễn biến:

 • Tháng 8-1642,
  Sác-lơ I
  tuyên chiến với Quốc hội.
 • Từ năm 1642 - 1648, đã xảy ra nội chiến giữa Quốc hội được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, với nhà vua có sự hỗ trợ của quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh.
 • Tháng 1-1649, Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hoà do
  Oliver Cromwell
  (1599-1658) đứng đầu. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
 • Năm 1653, nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của cách mạng.
 • Tháng 12-1688, Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ (Quốc trưởng Hà Lan, con rể vua Anh) lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

Kết quả:

 • Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.https://cdn.noron.vn/2022/04/26/14392023015922142-1650946486.jpg

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để do: Sau khi lật đổ chế độ phong kiến, người lên nắm quyền chính là QUÝ TỘC MỚI mà quý tộc mới chính là ĐỊA CHỦ, đại diện cho chủ nghĩa PHONG KIẾN nên:

 • Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • Giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến -> sau cách mạng nhân dân không nhận được gì, ngôi vua vẫn tồn tại.

chiu chiu

Do quyền lợi của nhân dân không được áp ứng.

Giải thích: Đây là cuộc cách mạng chỉ mang lại thắng lợi, lợi ích của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mà không mang đến cho người lao động như nông dân, thợ thủ công,… bất cứ quyền lợi nào. Sau đó những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi tiếp tục diễn ra.

Nói cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để là vì:

 1. Chưa giải quyết hết toàn bộ thành phần phong kiến
 2. Chưa thật sự giải quyết vấn đề về quyền lợi của nông dân
 3. Để giữ vững quyền lực của mình đã lập ra nhà nước quân chủ lập hiến

Cái gì cũng phải từ từ, làm sao có thể một bước là lên mây được, phải có đủ sự thay đổi về lượng mới dẫn đến sự thay đổi về chất. Nhưng bạn phải hiểu nó là đi đầu là nước tiên phong, nó làm được như vậy đã là hay nhất là giỏi nhất so với phần còn lại rồi.

Động lực của các cuộc cách mạng tư sản thời kì cận đại là gì?