Việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động dựa trên những nguyên tắc nào ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động dựa trên những nguyên tắc sau: - Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động. - Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động. - Tham vấn ý kiến tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội đồng về an toàn, vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động.
Trả lời
Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động dựa trên những nguyên tắc sau: - Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động. - Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động. - Tham vấn ý kiến tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội đồng về an toàn, vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động.