Cảm xúc và sự liên kết với hành động ở độ tuổi vị thành niên diễn ra như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cảm xúc hay xúc cảm là một hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, với người khác và với bản thân. Sự hình thành cảm xúc là một điều kiện tất yếu của sự phát triển con người như là một nhân cách. Cảm xúc có nhiều loại: cảm xúc đạo đức, cảm xúc thẩm mỹ, cảm xúc trí tuệ... Một đặc trưng của cảm xúc là có tính đối cực: yêu và ghét, ưa thích và không ưa thích, xúc động và dửng dưng... Cảm xúc hình thành và phát triển theo một quá trình tăng dần khi đối tượng tiếp nhận một kích thích từ bên ngoài( ví dụ khi bạn gặp một cô gái bạn cảm thấy rung động) Cảm xúc có thể dẫn đến hành động hoặc không dẫn đến hành động. Mối liên quan giữa cảm xúc và hành động thường là con đường có hai chiều, bởi vì cảm xúc ảnh hưởng đến hành động nên hành động cũng tác động đến cảm xúc. “Đường đi” của cảm xúc Cảm xúc giúp tạo ra những phản ứng về thể chất. Cảm xúc ảnh hưởng đến những hành động bởi vì hành động cho phép bạn bộc lộ những cảm xúc. Có rất nhiều quyết định được thông báo bởi não bởi các phản ứng cảm xúc vì đó là những gì được cảm xúc thiết kế để thực hiện, chẳng hạn như để đánh giá và tóm tắt một trải nghiệm và thông báo những hành động của bạn. Nhưng nếu một cảm xúc được kích hoạt, bạn chỉ cần chú ý đến phản ứng theo bản năng và những suy nghĩ nó tạo ra. Cuộc sống trên thực tế chỉ là một sự thể hiện tư tưởng chúng ta. Mọi sự việc diễn ra trong cuộc sống đều bắt nguồn từ suy nghĩ, suy nghĩ tạo ra những cảm xúc của bạn, cảm xúc tạo nên những hành động của bạn và hành động tạo nên những kết quả của bạn.
Trả lời
Cảm xúc hay xúc cảm là một hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, với người khác và với bản thân. Sự hình thành cảm xúc là một điều kiện tất yếu của sự phát triển con người như là một nhân cách. Cảm xúc có nhiều loại: cảm xúc đạo đức, cảm xúc thẩm mỹ, cảm xúc trí tuệ... Một đặc trưng của cảm xúc là có tính đối cực: yêu và ghét, ưa thích và không ưa thích, xúc động và dửng dưng... Cảm xúc hình thành và phát triển theo một quá trình tăng dần khi đối tượng tiếp nhận một kích thích từ bên ngoài( ví dụ khi bạn gặp một cô gái bạn cảm thấy rung động) Cảm xúc có thể dẫn đến hành động hoặc không dẫn đến hành động. Mối liên quan giữa cảm xúc và hành động thường là con đường có hai chiều, bởi vì cảm xúc ảnh hưởng đến hành động nên hành động cũng tác động đến cảm xúc. “Đường đi” của cảm xúc Cảm xúc giúp tạo ra những phản ứng về thể chất. Cảm xúc ảnh hưởng đến những hành động bởi vì hành động cho phép bạn bộc lộ những cảm xúc. Có rất nhiều quyết định được thông báo bởi não bởi các phản ứng cảm xúc vì đó là những gì được cảm xúc thiết kế để thực hiện, chẳng hạn như để đánh giá và tóm tắt một trải nghiệm và thông báo những hành động của bạn. Nhưng nếu một cảm xúc được kích hoạt, bạn chỉ cần chú ý đến phản ứng theo bản năng và những suy nghĩ nó tạo ra. Cuộc sống trên thực tế chỉ là một sự thể hiện tư tưởng chúng ta. Mọi sự việc diễn ra trong cuộc sống đều bắt nguồn từ suy nghĩ, suy nghĩ tạo ra những cảm xúc của bạn, cảm xúc tạo nên những hành động của bạn và hành động tạo nên những kết quả của bạn.