Công tác xã hội là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Từ điển bánh khoa ngành Công tác xã hội (1995) định nghĩa: “Công tác xã hội là một khoa học ứng dụng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của con người, tạo ra những chuyển biến xã hội và đem lại nền an sinh cho người dân trong xã hội”. Tại Đại hội Liên đoàn Công tác xã hội Chuyên nghiệp Quốc tế ở Ca-na-đa năm 2004, công tác xã hội được định nghĩa với ý nghĩa tăng cường năng lực và phát triển, giải phóng con người: “Công tác xã hội là hoạt động chuyên nghiệp nhằm tạo ra sự thay đổi (phát triển) của xã hội. Bằng sự tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề xã hội (vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ xã hội), vào quá trình tăng cường năng lực và giải phóng tiềm năng của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, công tác xã hội đã giúp con người phát triển đầy đủ và hài hòa hơn, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân”. Diễn đạt một cách bao quát thì công tác xã hội cá nhân là hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp, hướng tới các giá trị nhân văn cao cả phát triển con người, gia đình, cộng đồng, thúc đẩy cho xã hội công bằng, văn minh và phát triển (Nguyễn Thị Thái Lan và Bùi Thị Xuân Mai, 2014). Tài liệu tham khảo: Nguyễn Thị Thái Lan - Bùi Thị Xuân Mai. (2014). Giáo trình Công tác xã hội cá nhân và gia đình. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.
Trả lời
Từ điển bánh khoa ngành Công tác xã hội (1995) định nghĩa: “Công tác xã hội là một khoa học ứng dụng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của con người, tạo ra những chuyển biến xã hội và đem lại nền an sinh cho người dân trong xã hội”. Tại Đại hội Liên đoàn Công tác xã hội Chuyên nghiệp Quốc tế ở Ca-na-đa năm 2004, công tác xã hội được định nghĩa với ý nghĩa tăng cường năng lực và phát triển, giải phóng con người: “Công tác xã hội là hoạt động chuyên nghiệp nhằm tạo ra sự thay đổi (phát triển) của xã hội. Bằng sự tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề xã hội (vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ xã hội), vào quá trình tăng cường năng lực và giải phóng tiềm năng của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, công tác xã hội đã giúp con người phát triển đầy đủ và hài hòa hơn, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân”. Diễn đạt một cách bao quát thì công tác xã hội cá nhân là hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp, hướng tới các giá trị nhân văn cao cả phát triển con người, gia đình, cộng đồng, thúc đẩy cho xã hội công bằng, văn minh và phát triển (Nguyễn Thị Thái Lan và Bùi Thị Xuân Mai, 2014). Tài liệu tham khảo: Nguyễn Thị Thái Lan - Bùi Thị Xuân Mai. (2014). Giáo trình Công tác xã hội cá nhân và gia đình. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.