Hãy trình bày những đặc điểm lớn về nội dung của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Những đặc điểm lớn về nội dung của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX là gồm 3 đặc điểm 1. Chủ nghĩa yêu nước: Đó là cảm hứng chủ đạo, xuyên suốt nhưng mỗi gia đoạn có những biểu hiện khác nhau. – Ban đầu là tư tưởng trung quân ái quốc – ý thức độc lập tự chủ, tự cường – Căm thù giặc, quyết chiến quyết thắng. – Tự hào dân tộc: truyền thống lịch sử. – Biết ơn ca ngợi những người hy sinh vì đất nước – Tình yêu thiên nhiên. 2. Chủ nghĩa nhân đạo – Bắt nguồn từ truyền thống nhân đạo của người Việt, Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. – Biểu hiện: lòng thương người, lên án, tố cáo những thế lức chà đạp con người, đề cao nhân phẩm… – Các tác phẩm: 3. Cảm hứng thế sự – Là nguyên nhân hình thành chủ nghĩa hiện thực trong văn học.
Trả lời
Những đặc điểm lớn về nội dung của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX là gồm 3 đặc điểm 1. Chủ nghĩa yêu nước: Đó là cảm hứng chủ đạo, xuyên suốt nhưng mỗi gia đoạn có những biểu hiện khác nhau. – Ban đầu là tư tưởng trung quân ái quốc – ý thức độc lập tự chủ, tự cường – Căm thù giặc, quyết chiến quyết thắng. – Tự hào dân tộc: truyền thống lịch sử. – Biết ơn ca ngợi những người hy sinh vì đất nước – Tình yêu thiên nhiên. 2. Chủ nghĩa nhân đạo – Bắt nguồn từ truyền thống nhân đạo của người Việt, Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. – Biểu hiện: lòng thương người, lên án, tố cáo những thế lức chà đạp con người, đề cao nhân phẩm… – Các tác phẩm: 3. Cảm hứng thế sự – Là nguyên nhân hình thành chủ nghĩa hiện thực trong văn học.