Hiểu thế nào về vũ trụ quan của Kito giáo?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Câu đầu tiên trong Kinh Thánh, Sáng thế ký 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” và theo kinh điển Kito khẳng định rằng “Tôi tin kính một Thiên Chúa là chúa toàn năng đấng sáng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình hay vô hình”. Điều này khẳng định thiên chúa đã tạo dựng ra vũ trụ bằng chính lời và quyền năng của mình. Thiên chúa tự nguyện tạo dựng muôn loài từ hư vô nghĩa là sự tạo dựng của Thiên chúa không cần vật liệu hay sự trợ giúp. Thiên chúa sắp xếp trật tự kể của số lượng và kích thước. Sáng tạo là công trình chung của Thiên chúa ba ngôi( người ban sự sống, thần linh sáng tạo). Sau khi tạo dựng xong vũ trụ thì Thiên chúa vẫn tiếp tục hoạt động để bảo tồn và tăng cường các loài thụ tạo, nhất là con người. • Nhà vật Lý học Niu-tơn từng nói: “ Cả vũ trụ này đều do Thiên chúa tạo nên và không có gì là ngẫu nhiên”. Ông chứng minh rằng: “Ở những nơi không có vật chất thì có cái gì đây? Lực hấp dẫn của Mặt trời và các hành tinh là từ đâu đến? Vạn vật của vũ trụ vì sao lại sắp xếp một cách có trình tự như vậy? Tác dụng của hành tinh là gì? Cặp mắt của động vật có phải được thiết kế dựa trên nguyên lý quang học? Như vậy không phải là trong vũ trụ có một Đấng Tạo Hóa toàn năng hay sao? Tuy rằng khoa học còn chưa có thể khiến chúng ta lập tức hiểu rõ được khởi nguyên của vạn sự vạn vật, nhưng những điều này đều dẫn dắt chúng ta hướng về Đấng Sáng Tạo đang bao quát hết thảy mọi thứ trong vũ trụ”.
Trả lời
Câu đầu tiên trong Kinh Thánh, Sáng thế ký 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” và theo kinh điển Kito khẳng định rằng “Tôi tin kính một Thiên Chúa là chúa toàn năng đấng sáng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình hay vô hình”. Điều này khẳng định thiên chúa đã tạo dựng ra vũ trụ bằng chính lời và quyền năng của mình. Thiên chúa tự nguyện tạo dựng muôn loài từ hư vô nghĩa là sự tạo dựng của Thiên chúa không cần vật liệu hay sự trợ giúp. Thiên chúa sắp xếp trật tự kể của số lượng và kích thước. Sáng tạo là công trình chung của Thiên chúa ba ngôi( người ban sự sống, thần linh sáng tạo). Sau khi tạo dựng xong vũ trụ thì Thiên chúa vẫn tiếp tục hoạt động để bảo tồn và tăng cường các loài thụ tạo, nhất là con người. • Nhà vật Lý học Niu-tơn từng nói: “ Cả vũ trụ này đều do Thiên chúa tạo nên và không có gì là ngẫu nhiên”. Ông chứng minh rằng: “Ở những nơi không có vật chất thì có cái gì đây? Lực hấp dẫn của Mặt trời và các hành tinh là từ đâu đến? Vạn vật của vũ trụ vì sao lại sắp xếp một cách có trình tự như vậy? Tác dụng của hành tinh là gì? Cặp mắt của động vật có phải được thiết kế dựa trên nguyên lý quang học? Như vậy không phải là trong vũ trụ có một Đấng Tạo Hóa toàn năng hay sao? Tuy rằng khoa học còn chưa có thể khiến chúng ta lập tức hiểu rõ được khởi nguyên của vạn sự vạn vật, nhưng những điều này đều dẫn dắt chúng ta hướng về Đấng Sáng Tạo đang bao quát hết thảy mọi thứ trong vũ trụ”.