Kể tên các phép cấu tạo chữ Hán (Lục thư) ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• Tượng hình • Chỉ sự • Hội ý • Hình thanh • Giả tá • Chuyển chú
Trả lời
• Tượng hình • Chỉ sự • Hội ý • Hình thanh • Giả tá • Chuyển chú