Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp của sinh viên sư phạm Ngữ văn là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ sau đại học thuộc các chuyên ngành Phương pháp dạy học, Văn học, Ngôn ngữ học.
Trả lời
Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ sau đại học thuộc các chuyên ngành Phương pháp dạy học, Văn học, Ngôn ngữ học.