Khái niệm quyền lực?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

a. Định nghĩa - B. Russel (Anh): “quyền lực là khả năng tạo ra những sản phẩm một cách có chủ ý”. - Robert Dah (Mỹ): “quyền lực là cái mà nhờ đó buộc người khác phải phục tùng”. - Lebi Clipson (Mỹ): “quyền lực là khả năng đạt tới kết quả nhờ hành động phối hợp”. - A. Toffler (Mỹ): “quyền lực là cái buộc người khác phải hành động theo ý mình”. - Từ điển bách khoa triết học LX: “quyền lực là khả năng thực hiejenys chí của mình có tác động đến hành vi của người khác nhờ một phương tiện nào đó như uy tín, sức mạnh” - SGK: “Quyền lực là mối quan hệ giữa các chủ thể hành động của đời sống xã hội, trong đó chủ thể này có thể chi phối hoặc buộc tội người khác phải phục tùng ý chí của mình nhờ sức mạnh, vụ thế nào đó trong xã hội” - Tổng quát: Quyền lực là khả năng buộc người khác phải hành động theo ý chí của mình”
Trả lời
a. Định nghĩa - B. Russel (Anh): “quyền lực là khả năng tạo ra những sản phẩm một cách có chủ ý”. - Robert Dah (Mỹ): “quyền lực là cái mà nhờ đó buộc người khác phải phục tùng”. - Lebi Clipson (Mỹ): “quyền lực là khả năng đạt tới kết quả nhờ hành động phối hợp”. - A. Toffler (Mỹ): “quyền lực là cái buộc người khác phải hành động theo ý mình”. - Từ điển bách khoa triết học LX: “quyền lực là khả năng thực hiejenys chí của mình có tác động đến hành vi của người khác nhờ một phương tiện nào đó như uy tín, sức mạnh” - SGK: “Quyền lực là mối quan hệ giữa các chủ thể hành động của đời sống xã hội, trong đó chủ thể này có thể chi phối hoặc buộc tội người khác phải phục tùng ý chí của mình nhờ sức mạnh, vụ thế nào đó trong xã hội” - Tổng quát: Quyền lực là khả năng buộc người khác phải hành động theo ý chí của mình”