Khái niệm quyền lực xã hội?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quyền lực xã hội là một dạng quan hệ xã hội theo chiều dọc. Chủ thể và khách thể thực hiện quyền lực xã hội có thể là một cá nhân, một nhóm xã hội hay một cộng đồng, một xã hội. Thực chất, quyền lực chính là việc giới hạn đồng thời mở rộng mức độ tự do của các chủ thể và khách thể thực hiện quyền lực
Trả lời
Quyền lực xã hội là một dạng quan hệ xã hội theo chiều dọc. Chủ thể và khách thể thực hiện quyền lực xã hội có thể là một cá nhân, một nhóm xã hội hay một cộng đồng, một xã hội. Thực chất, quyền lực chính là việc giới hạn đồng thời mở rộng mức độ tự do của các chủ thể và khách thể thực hiện quyền lực