Khái niệm Văn học dân gian là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn học dân gian dùng để chỉ toàn bộ những sáng tạo chủ yếu thuộc về nghệ thuật ngôn từ của nhân dân. Nó ra đời từ thời kì công xã nguyên thủy, phát triển qua các kiểu xã hội có giai cấp, tồn tại đến ngày nay và mãi mãi tồn tại cùng với nhân loại. Trong đời sống tự nhiên của mình, VHDG có quan hệ mật thiết với Văn học thành văn, với các loại hình nghệ thuật khác trong tổng thể văn hóa vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời với tư cách là 1 lĩnh vực đặc biệt, nó có những đặc trưng như là đặc trưng về chức năng sinh hoạt thực hành, đặc trưng về tính nguyên hợp trong sáng tạo nghệ thuật, đặc trưng về tính tập thể trong diễn xướng và lưu truyền, đặc trưng về tính truyền miệng trong phương thức thông tin. Văn học dân gian phản ánh toàn bộ quá trình văn hóa của một cộng đồng nhân dân. Đồng thời với tư cách là 1 loại nghệ thuật đặc biệt, VHDG phản ánh những năng khiếu thị hiếu , kinh nghiệm nghệ thuật và các phẩm chất thẩm mĩ mà nhân dân đạt được trong quá trình văn hóa đó. VHDG chứa đựng một cách tập trung các bản sắc văn hóa cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người dân tộc.
Trả lời
Văn học dân gian dùng để chỉ toàn bộ những sáng tạo chủ yếu thuộc về nghệ thuật ngôn từ của nhân dân. Nó ra đời từ thời kì công xã nguyên thủy, phát triển qua các kiểu xã hội có giai cấp, tồn tại đến ngày nay và mãi mãi tồn tại cùng với nhân loại. Trong đời sống tự nhiên của mình, VHDG có quan hệ mật thiết với Văn học thành văn, với các loại hình nghệ thuật khác trong tổng thể văn hóa vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời với tư cách là 1 lĩnh vực đặc biệt, nó có những đặc trưng như là đặc trưng về chức năng sinh hoạt thực hành, đặc trưng về tính nguyên hợp trong sáng tạo nghệ thuật, đặc trưng về tính tập thể trong diễn xướng và lưu truyền, đặc trưng về tính truyền miệng trong phương thức thông tin. Văn học dân gian phản ánh toàn bộ quá trình văn hóa của một cộng đồng nhân dân. Đồng thời với tư cách là 1 loại nghệ thuật đặc biệt, VHDG phản ánh những năng khiếu thị hiếu , kinh nghiệm nghệ thuật và các phẩm chất thẩm mĩ mà nhân dân đạt được trong quá trình văn hóa đó. VHDG chứa đựng một cách tập trung các bản sắc văn hóa cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người dân tộc.