Khỏi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, tại Phú Yên nên chọn sản phẩm nào?

  1. Nông nghiệp

Từ khóa: 

nông nghiệp

mình nghĩ để khởi nghiệp vào thời điểm này nên bắt đầu từ trồng cây ăn quả theo mùa. Việc đó nói rất dễ nhưng phải thật sự cố gắng để vừa tìm hiểu rõ loại cây vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên nhưng phải vừa nắm rõ xu hướng thị trường. Nên chọn các sản phẩm mới lạ chưa hoặc ít ai giám trải nghiệm tại đất Phú Yên rồi tìm hiểu cách gieo trồng đúng vụ, trái mùa, phản điều kiện sinh trưởng của cây. Nếu thành công thì đó là món hời lớn để bạn tiếp tục mở rộng cơ cấu lớn hơn. Và chính vì nó khó nên chắc bạn phải "liều", điều mà ít ai bắt đầu khởi nghiệp mà giám làm.

Trả lời

mình nghĩ để khởi nghiệp vào thời điểm này nên bắt đầu từ trồng cây ăn quả theo mùa. Việc đó nói rất dễ nhưng phải thật sự cố gắng để vừa tìm hiểu rõ loại cây vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên nhưng phải vừa nắm rõ xu hướng thị trường. Nên chọn các sản phẩm mới lạ chưa hoặc ít ai giám trải nghiệm tại đất Phú Yên rồi tìm hiểu cách gieo trồng đúng vụ, trái mùa, phản điều kiện sinh trưởng của cây. Nếu thành công thì đó là món hời lớn để bạn tiếp tục mở rộng cơ cấu lớn hơn. Và chính vì nó khó nên chắc bạn phải "liều", điều mà ít ai bắt đầu khởi nghiệp mà giám làm.

Hải sản
Bạn ở vùng miền nào của py...?