Lá cờ tổ quốc Việt Nam có bao nhiêu màu.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lá cờ tổ quốc Việt Nam có 2 màu.
Trả lời
Lá cờ tổ quốc Việt Nam có 2 màu.