Học ngành Hán Nôm có phi thực tế không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hán Nôm là một ngành học liên ngành. Chúng ta phải nắm được những kiến thức cơ bản như văn hóa, lịch sử, văn học, địa lý, ….và cần phổ cập tất cả các vốn kiến thức về Nho Phật Đạo, kinh điển để làm nền cho các nghiên cứu sau này. Hơn thế nữa, muốn dùng kiến thức Hán Nôm đễ giải mã, bảo tồn các di sản văn hóa đã cách xa chúng ta hàng nghìn năm, thực hành và vận dụng là hai yếu tố không thể thiếu. Hiện nay, học ngành Hán Nôm ngoài những giờ trên giảng đường, chúng ta còn được đi thực địa, trực tiếp khảo sát các di sản Hán Nôm, tiếp cận với những văn bản gốc để thực hành. Trong chương trình đào tạo cũng có nhiều môn thực hành để sinh viên có thể tiếp cận thực tế văn bản, di sản. Việc này giúp cho sinh viên có những kinh nghiệm cơ bản về lý giải văn bản, cách tiếp cận di sản Hán Nôm. Vì vậy, không thể nói học Hán Nôm là phi thực tế, thực tế rằng, ngành học này rất thực tế. Lại nói, việc bảo tồn lưu giữ và giải mã các di sản Hán Nôm là công việc luôn được các bộ ban ngành quan tâm, xã hội đang cần nhiều nhân lực để bảo tồn lý giải kho văn hóa đồ sộ ấy. Vì vậy, tính thực tế của ngành càng cao.
Trả lời
Hán Nôm là một ngành học liên ngành. Chúng ta phải nắm được những kiến thức cơ bản như văn hóa, lịch sử, văn học, địa lý, ….và cần phổ cập tất cả các vốn kiến thức về Nho Phật Đạo, kinh điển để làm nền cho các nghiên cứu sau này. Hơn thế nữa, muốn dùng kiến thức Hán Nôm đễ giải mã, bảo tồn các di sản văn hóa đã cách xa chúng ta hàng nghìn năm, thực hành và vận dụng là hai yếu tố không thể thiếu. Hiện nay, học ngành Hán Nôm ngoài những giờ trên giảng đường, chúng ta còn được đi thực địa, trực tiếp khảo sát các di sản Hán Nôm, tiếp cận với những văn bản gốc để thực hành. Trong chương trình đào tạo cũng có nhiều môn thực hành để sinh viên có thể tiếp cận thực tế văn bản, di sản. Việc này giúp cho sinh viên có những kinh nghiệm cơ bản về lý giải văn bản, cách tiếp cận di sản Hán Nôm. Vì vậy, không thể nói học Hán Nôm là phi thực tế, thực tế rằng, ngành học này rất thực tế. Lại nói, việc bảo tồn lưu giữ và giải mã các di sản Hán Nôm là công việc luôn được các bộ ban ngành quan tâm, xã hội đang cần nhiều nhân lực để bảo tồn lý giải kho văn hóa đồ sộ ấy. Vì vậy, tính thực tế của ngành càng cao.