Làm sao để sinh viên có thể tận dụng tối đa học kì hè?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phòng đào tạo có thể mở thêm các lớp tín chỉ vào học ì hè để sinh viên có thể học các môn theo tiến trình của họ hoặc có thể học để nâng cao kết quả học tập đặc biệt là các môn chuyên ngành bên sư phạm.
Trả lời
Phòng đào tạo có thể mở thêm các lớp tín chỉ vào học ì hè để sinh viên có thể học các môn theo tiến trình của họ hoặc có thể học để nâng cao kết quả học tập đặc biệt là các môn chuyên ngành bên sư phạm.