Liệu phải học bao lâu thì có thể đủ khả năng để tìm hiểu các văn bản chữ Hán được? Chữ Nôm của ta thì có gì khác chữ Hán không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Rất khó nói “phải học bao lâu thì có thể đủ khả năng để tìm hiểu các văn bản chữ Hán được” vì biển học mênh mông, sự học là cả đời, nhưng sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Hán Nôm 4 năm, sinh viên được trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết để tiếp cận và xử lí, khai thác văn bản Hán Nôm, như sưu tầm, giám định, phiên dịch được văn bản Hán Nôm thông thường, bước đầu khai thác giá trị hàm chứa trong di sản Hán Nôm. Chữ Nôm là văn tự do người Việt sáng tạo trên chất liệu chữ Hán để ghi tiếng Việt. Do vậy muốn học chữ Nôm thì phải có một trình độ chữ Hán nhất định.
Trả lời
Rất khó nói “phải học bao lâu thì có thể đủ khả năng để tìm hiểu các văn bản chữ Hán được” vì biển học mênh mông, sự học là cả đời, nhưng sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Hán Nôm 4 năm, sinh viên được trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết để tiếp cận và xử lí, khai thác văn bản Hán Nôm, như sưu tầm, giám định, phiên dịch được văn bản Hán Nôm thông thường, bước đầu khai thác giá trị hàm chứa trong di sản Hán Nôm. Chữ Nôm là văn tự do người Việt sáng tạo trên chất liệu chữ Hán để ghi tiếng Việt. Do vậy muốn học chữ Nôm thì phải có một trình độ chữ Hán nhất định.