Liệu tôi có thể nộp hồ sơ xin học bổng Chính phủ Trung Quốc nếu không có thư mời nhập học ?

Từ khóa: Kiến thức chung
Có. Thư mời nhập học của một trường đại học Trung Quốc không phải tài liệu cần thiết trong hồ sơ xin học bổng . Hồ sơ bao gồm thư mời nhập học sẽ được gửi trực tiếp đến trường đại học đó để xác nhận địa điểm . Hồ sơ không bao gồm thư mời nhập học sẽ được gửi tới các trường đại học thông qua thủ tục nhập học.

Trả lời

Có. Thư mời nhập học của một trường đại học Trung Quốc không phải tài liệu cần thiết trong hồ sơ xin học bổng . Hồ sơ bao gồm thư mời nhập học sẽ được gửi trực tiếp đến trường đại học đó để xác nhận địa điểm . Hồ sơ không bao gồm thư mời nhập học sẽ được gửi tới các trường đại học thông qua thủ tục nhập học.