Loài này vẫn còn tồn tại?

  1. Kiến thức chung

Một con mực khổng lồ được quan sát ở Nam cực. Đối thủ không đội biển chung với loài cá nhà táng.
Từ khóa: 

kiến thức chung

Có nhưng với số lượng cực cực ít

Trả lời

Có nhưng với số lượng cực cực ít

Chắc có