Môn kỹ thuật phân tích môi trường tại sao không có tài liệu chuẩn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Môn này đề cập đến các vấn đề mới nhất và đáng quan tâm nhất trong các năm gần đây, vì vậy rất ít tài liệu và các chủ đề được học của mỗi năm khác nhau nên chưa có tài liệu chuẩn. sinh viên cần chủ động tự tìm tòi với môn này.
Trả lời
Môn này đề cập đến các vấn đề mới nhất và đáng quan tâm nhất trong các năm gần đây, vì vậy rất ít tài liệu và các chủ đề được học của mỗi năm khác nhau nên chưa có tài liệu chuẩn. sinh viên cần chủ động tự tìm tòi với môn này.