Một số ưu điểm của hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học sinh chăm chỉ học tập hơn. Với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, trải đều từ đầu cho đến cuối chương trình, do đó nêú không học tập thì sẽ không đạt được kết quả cao. - Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính, không cần nói “không” với tiêu cực trong thi cử, bởi vì mọi hình thức tiêu cực đều bị triệt tiêu về số không. Học sinh không thể học tủ, học lệch, không thể giở được “phao”, không thể quay cóp xem bài của bạn, không thể xin xỏ, nhờ cậy sự giúp đỡ mang tính tiêu cực từ phía người chấm. Giáo viên cũng vậy, không thể tiêu cực gì được cả. - Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian và kinh phí cho xã hội. - Việc áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính là một yêu cầu bức xúc trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.
Trả lời
Học sinh chăm chỉ học tập hơn. Với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, trải đều từ đầu cho đến cuối chương trình, do đó nêú không học tập thì sẽ không đạt được kết quả cao. - Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính, không cần nói “không” với tiêu cực trong thi cử, bởi vì mọi hình thức tiêu cực đều bị triệt tiêu về số không. Học sinh không thể học tủ, học lệch, không thể giở được “phao”, không thể quay cóp xem bài của bạn, không thể xin xỏ, nhờ cậy sự giúp đỡ mang tính tiêu cực từ phía người chấm. Giáo viên cũng vậy, không thể tiêu cực gì được cả. - Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian và kinh phí cho xã hội. - Việc áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính là một yêu cầu bức xúc trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.