1. Tin Tức

Mục đích biểu tình?

Thứ khiến 2 triệu dân Hongkong xuống đường biểu tình không phải là "tự tôn dân tộc" gì cả, mà chỉ vì quyền tự do của cá nhân.

Đấy là giá trị cốt lõi tạo nên căn cước của người Hongkong, là thứ mà họ muốn trình bày qua khẩu hiệu "Hongkong không phải Trung Quốc".

Đấy là một ví dụ về chủ nghĩa dân tộc hiện đại dựa trên giá trị, tương phản với chủ nghĩa dân tộc dựa trên nguồn gốc.

Và dễ hiểu là dựa trên giá trị thì văn minh và cởi mở, còn dựa trên nguồn gốc thì bảo thủ và lạc hậu.

Hưng phạm ngọc

Từ khóa: Tin Tức