Nêu các biện pháp tu từ mà em đã được học. Lấy ví dụ ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có các biện pháp tu từ: so sánh,nhân hóa,ẩn dụ,hoán dụ,nói quá, điệp, Ví dụ: biện pháp nhân hóa Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Trả lời
Có các biện pháp tu từ: so sánh,nhân hóa,ẩn dụ,hoán dụ,nói quá, điệp, Ví dụ: biện pháp nhân hóa Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ