Nêu định nghĩa cơ bản về văn học dân gian?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn học dân gian là những sáng tạo chủ yếu thuộc về nghệ thuật ngôn từ của quần chúng nhân dân ra đời từ lúc chưa có văn học thành văn nằm trong bộ phận văn hóa dân gian và nghệ thuật dân gian.
Trả lời
Văn học dân gian là những sáng tạo chủ yếu thuộc về nghệ thuật ngôn từ của quần chúng nhân dân ra đời từ lúc chưa có văn học thành văn nằm trong bộ phận văn hóa dân gian và nghệ thuật dân gian.