Nếu được chọn, bạn có chọn sống cuộc đời như các nhà khoa học lừng danh ngày trước không?

Từ khóa: Phong cách sống

Mình không, ngày xưa nghiên cứu cũng khổ lắm ạ. Dụng cụ thiết bị, môi trường và hệ thống thông tin hạn chế. Do chưa nhận thức đầy đủ về tác động của các chất hóa học mà nhiều nhà khoa học đã "hi sinh" cho sự nghiệp đó.

Trả lời

Mình không, ngày xưa nghiên cứu cũng khổ lắm ạ. Dụng cụ thiết bị, môi trường và hệ thống thông tin hạn chế. Do chưa nhận thức đầy đủ về tác động của các chất hóa học mà nhiều nhà khoa học đã "hi sinh" cho sự nghiệp đó.